ברוכים הבאים ל Local-one.co !
אנו מודים על השימוש בשירותים שלנו. תנאי השימוש שלהלן חלים על השימוש באתרי האינטרנט, שחברת אינטרטיפס (להלן "החברה"), מנהלת ומפעילה ובכללם האתר "local-one.co" (להלן-"האתרים"). השימוש באתרים ובכלל זה בתכנים הכלולים בהם ובשירותים השונים הפועלים בהם מעיד על הסכמתכם לתנאים אלו, ולכן הנכם מתבקשים לקרוא אותם בעיון.

השימוש באתרים

הינכם רשאים להשתמש בתכני האתרים בהתאם לכללים המפורטים להלן. אין להשתמש בתכנים באתרים באופן אחר, אלא אם כן קיבלתם את הסכמתה המפורשת, מראש ובכתב של החברה לכך ובכפוף לתנאי ההסכמה (אם תינתן). הינכם רשאים להשתמש באתרים למטרות פרטיות ואישיות בלבד. אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתרים, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו"ב, לכל מטרה, בין מסחרית ובין שאינה מסחרית, שאיננה לצורך שימוש אישי ופרטי. אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתרים. אין להציג תכנים מהאתרים בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה. אין להציג תכנים מהאתרים בכל דרך שהיא - ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת - המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים. הוראות אלה אינן גורעות מכל הוראה אחרת בתנאי השימוש הכלליים ובהסכמים מקוונים הנלווים לשירותים באתר. החברה לא תישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מכל קישור לתכנים ומכל הצגה או פרסום של תכנים כאמור בכל דרך אחרת. הנכם נושאים באחריות המלאה והבלעדית לכל קישור, הצגה או פרסום של התכנים, שנעשו על ידכם ומתחייבים לשפות את החברה בגין כל נזק שייגרם כתוצאה מכך.

רישום לשירותים

באתרים תמצאו שירותים הטעונים הרשמה. תוכלו ליהנות משירות זה ולהשתמש בו לאחר השלמת תהליך ההרשמה, מסירת הפרטים המתבקשים במהלכו ולאחר שהתקבלה הסכמתכם להסכם המקוון הנלווה לשירות. בעת ההרשמה לשירות תתבקשו למסור פרטים אישיים כגון: שם פרטי, וכתובת דואר אלקטרוני פעילה הנמצאת ברשותכם. עליכם למסור רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים, ואתם מאשרים בזאת את נכונות הפרטים שמסרתם. פרטים שגויים עלולים למנוע ממכם את האפשרות להשתמש בשירותים. במקרה של שינוי פרטים עליכם לעדכנם באופן מקוון באתרים.
הנתונים שמסרתם בעת ההרשמה לשירותים יישמרו במאגר המידע שבבעלות החברה. אין חובה על-פי חוק למסור את המידע, אולם בלא למוסרו לא ניתן יהיה להשתמש בשירותים אליהם נרשמתם. החברה לא תעשה שימוש בפרטיכם, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של האתרים המהווים חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה.
בעת הרישום לשירותים תתבקשו לבחור שם משתמש וסיסמא שיזהו אותכם בכל כניסה לשירותים, שימרו על שם המשתמש והסיסמא שלכם בסודיות כדי למנוע שימוש לרעה בהם.
החברה רשאית, שלא לאפשר לכם להשתמש בשירותים הטעונים רישום לפי שיקול דעתה המוחלט. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאית החברה לבטל רישומכם לשירותים, או לחסום את גישתכם אליהם, בכל אחד מהמקרים הבאים:

  • אם בעת ההרשמה לשירות מסרתם במתכוון פרטים שגויים.
  • אם ביצעתם מעשה או מחדל, הפוגעים או עלולים לפגוע בחברה או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות משתמשים אחרים או ספקים של החברה.
  • אם השתמשתם בשירותים לביצוע או כדי לנסות לבצע מעשה בלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל, או מעשה הנחזה על פניו כבלתי חוקי כאמור, או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה.
  • אם הפרתם את תנאי הסכם זה.
  • אם תעשו כל פעולה שתמנע מאחרים להצטרף לשירות או להמשיך וליהנות מהשירות בכך דרך שהיא.
  • אם מסרתם את שם המשתמש והסיסמא שהוקצו לכם בעת הרישום לשימושו של צד שלישי.

 

אחריות החברה

ככלל השימוש באתרי החברה ייעשה אפוא על אחריותכם הבלעדית והמלאה. התכנים באתרי החברה ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS). לא ניתן להתאימם לצרכיו של כל אדם ואדם. לא תהיה לכם כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין תכונות של התכנים, יכולותיהם, מגבלותיהם והתאמתם לצרכיכם.
כל החלטה שתקבלו ביחס לתכנים שהתפרסמו באתרי החברה הינם באחריותכם המלאה בלבד. החברה אינה מתחייבת כי תכנים ושירותים של צדדים שלישיים, לרבות של ספקים, המתפרסמים באתרי החברה, יהיו מלאים, נכונים, חוקיים או מדויקים או יהלמו את ציפיותכם ודרישותכם. החברה לא תישא באחריות כלשהי לכל תוצאה שתנבע מהם, או משימוש בהם, או מהסתמכות עליהם. החברה אינה מתחייבת ששירותי האתרים לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי החברה או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים - והכל, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל החברה או אצל מי מספקיה. החברה תוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתרים, תצורתם ועיצובם, את היקפם וזמינותם של השירותים בהם, תהיה רשאית לגבות תשלום בעד תכנים ושירותים כאלה או אחרים לפי החלטתה, ותהיה רשאית לשנות כל היבט אחר הכרוך באתרים - והכל, בלא צורך להודיע לכם על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינאמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בה. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו"ב. לא תהיה לכם כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם. מבלי לגרוע מן האמור לעיל רשאית החברה להפסיק בכל עת את מתן השירותים הללו, כולם או מקצתם. החברה תפרסם באתרים הודעה על הפסקת השירותים זמן סביר מראש. עם הפסקת השירותים תחזיק החברה את החומר הכלול באתרים למשך זמן סביר נוסף ולאחר מכן תהיה רשאית למחוק אותו בלא לשמור כל גיבוי ממנו ובלא לתת הודעה נוספת על כך.
החברה מקפידה על קיום הוראות החוק ומכבדת את זכותם של משתמשי האתרים לפרטיות ולשם טוב. אם אתם סבורים כי פורסם באתרים תוכן הפוגע בכם מטעם כלשהו, אנא פנו אלינו לפי הפרטים שלהלן ואנו נטפל בפנייתכם בהקדם.
פניות כאמור ניתן להעביר אל:This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. או באמצעות פקס מס' 077-8016100 או בדואר רגיל אל: אינטרטיפס עיר: פרדס חנה-כרכור ת.ד: 5324 מיקוד: 3713301.